Program de lucru:
Luni - Vineri: 8.00 - 18.00

069 02 88 41 / 060 40 00 52
060 75 40 40 / 068 88 40 40

CATALOG

Termeni și condiții

Descriere generală a procedurii de accesare a serviciului:

Pe pagina web a Prestatorului : www.term.md Sectiunea servicii “Serviciile noastre recomandate”în partea de jos, potențialul beneficiar Va completa datele personale în secțiunile de mai jos și serviciul solicitat în dependența de necesități. După introducerea datelor potențialul beneficiar va apăsa butonul trimite. Dupa verificarea cu succes a datelor introduse de către dvoastra, veți primi printr-un sms la numărul de telefon sau email indicat, un cod format din 6 cifre (numit cod activare) prin care introducind acest cod Va exprimati acordul de vointa de a beneficia de serviciul solicitat precum și prețul afișat.

De serviciile companiei pot beneficia atît persoane fizice cât și juridice.

Accesînd și acceptînd codul prin sms sau email, beneficiarul isi exprima angajamentul să respecte prevederile clauzelor indicate mai jos și își asumă toate obligațiile prevazute de acesta în legătură cu indeplinirea serviciilor. Inregistrandu-se pe site-ul Term.md, utilizatorul este deacord și conștient cu faptul că el va expedia informații cu caracter personal și este de acord cu prelucrarea acestora. Informația furnizată v-a fi utilizată doar pentru efectuarea obiectivului urmărit . Pentru beneficierea de serviciile solicitate partile vor respecta termenii și condițiile stabilite de legislația în vigoare pentru tipurile de servicii care urmează a fi prestate.
În vederea indeplinirii obiectivelor propuse se stabilesc următorii termeni și condiții care reprezintă parte componentă a contractului de prestări servicii în conformitate cu prevederile Codului Civil al R.M, dispoziții generale la incheierea contractului de prestari servicii.
  • Acceptarea termenilor și condițiilor de către client se face prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu Termenii și Condițiile stabilite”.
  • Condiţiile și Termenii de solicitare a Serviciilor term.md –document, care stabileşte termeni şi condiţii privind solicitarea de servicii online care sunt obligatorii pentru beneficiar.
Termeni utilizati:

Prestator – persoana juridica care presteaza serviciul solicitat;
Beneficiar al serviciilor - este orice persoană fizică sau juridică ce inițiază o comandă si folosește serviciile Prestatorului;
Comandă - un mesaj electronic trimis de Beneficiar către Prestator de pe site-ul Prestatorului, care conține numărul comenzii și lista serviciilor pe care Beneficiarul dorește să le primească;
Servicii– prima pornire, deservire tehnica, interventie
Plata – suma ce trebuie achitata pentru serviciile efectuate;

Pret stabilit (forfetar) – pret dinainte stabilit,beneficiarul fiind obligat să plătească retribuţia convenită şi nu poate pretinde o reducere a retribuţiei pe motiv că lucrarea sau serviciul a solicitat mai puţin lucru sau mai puţine cheltuieli decît se preconizau.vezi pretul www. term.md/.........
Timp – perioada masurata in ore pentru indeplinirea serviciilor propuse, calculata automat de o programa speciala la inceperea lucrarilor prin apasarea butonului start si sfirsit la terminarea acestora.
Buna –credinta - comportamentul partilor unui raportului juridic pe toata durata solicitarii, acceptarii, indeplinirii, achitarii serviciilor solicitate( de la comanda facuta pina la indeplinirea si achitarea lucrarilor
Utilizare serviciu – acceptarea tuturor conditiilor prezentului regulament si acordul cu plata efectuarea serviciilor cerute.
Mesaj electronic sau email – document electronic cu destinaţie informativă, menit sa informeze beneficiarul de serviciul indeplinit, durata de timp si costul lucrarii.

1. Condiții pentru Prestator
1.1. Prestatorul se obligă să presteze celeilalte părţi beneficiar servicii indicate și alese din categoria serviciilor prestate cum ar fi: prima pornire, deservire tehnică, intervenție, iar beneficiarul se obligă să plătească retribuţia convenită.
1.2 Să se conducă de legislaţia în vigoare şi prezentele condiții, întru realizarea obligaţiilor indicate în pct.1.1. al prezentului Contract;
1.3 Să ţină la curent „Beneficiarul" despre mersul lucrărilor;
1.4 Să presteze serviciile conform cerinţelor „Beneficiarului" şi în conformitate cu planul efectuăriilucrărilor;
1.5 Să respecte confidenţialitatea informaţiilor de care a luat cunoştinţă în cursul executării prezentului Contract;
1.6 Să încaseze, în termenii şi condiţiile stabilite, onorariul pentru serviciile prestate.

2. Conditii pentru Beneficiar
2.1. Beneficiarul se obligă să primeasca /plătească pentru serviciile selectate și prestate în conformitate cu prețurile indicate pe site-ul web al Prestatorului, în ziua primirii notificării prin sms sau email privind efectuarea lucrărilor.
2.2 Să beneficieze, în termenele şi condiţiile contractuale, de serviciile prestate de „Prestator";
2.3 Să asigure condiţiile necesare pentru efectuarea de către „Prestator" a serviciilor respective;
2.4 Să preia în termen servicile prestate. Termen de predare - primire se consideră ziua indicată în actul de primire-predare;
2.5 Să achite retribuţia convenită fără dreptul de a pretinde o reducere a retribuţiei pe motiv că lucrarea sau serviciul a solicitat mai puţin lucru sau mai puţine cheltuieli decît se preconizau;
2.6 Sa fie prezent la momentul prestării serviciilor (de la început pînă la finișare) la locul îndeplinirii lucrărilor pentru a evita orice neîntelegeri între părți. Lipsa beneficiarului nu absolvă de răspunderea care și-a asumat-o în legătură cu îndeplinirea și achitarea lucrărilor.

3. Condiții privind PREŢUL SERVICIILOR
3.1 Preţul serviciilor prestate este afișat pe pagina electronică a prestatorului;
3.2 Achitarea se va efectua în numerar/prin transfer bancar pe contul de decontare al „Prestatorului";
3.3 Pentru situația cînd achitările vor fi din bani publici, la necesitate se vor încheia contracte separate;
3.4 În prețul serviciilor nu intra cheltuielile de transport.

4.Condiții privind RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
4.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor stipulate în prezentul contract Părţile contractante poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova; 
4.2 „Beneficiarul" nu răspunde pentru obligaţiile „Prestatorului" faţă de terţele persoane; 
4.3 Pentru încălcarea termenului de achitare a preţului serviciilor prestate, „Beneficiarul" va achita o penalitate în mărime de 0.5 % din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere;
4.4 Orice conflict ce s-ar putea ivi între părți în legătură cu inițierea comenzii/ îndeplinirea/achitarea serviciilor va fi prevalat de existenta e-mailului de Confirmare, sub condiția că beneficiarul a înțeles clar conținutul acesta, si v-a decadea din dreptul de a reclama faptul necunoașterii condițiilor stipulate.
 
5. Conditii de FORŢA MAJORĂ
5.1 Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă acest fapt este cauzat de producerea unor cazuri de forţă majoră; 
5.2 Prin cazuri de forţă majoră se subînţeleg: războaiele, calamităţile naturale, incendiile, inundaţiile, cutremurele de pământ, modificările în legislaţie şi dispoziţiile Guvernului, grevele şi alte circumstanţe, ce nu depind de activitatea părţilor; 
5.3 Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul dezlănţuirii şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate prin certificat, eliberat de organul competent; 
5.4 În cazul survenirii unor asemenea situaţii contractul rămâne în vigoare şi termenul de îndeplinire de către părţi a angajamentelor conform prezentului contract se amână corespunzător perioadei de timp în care au avut loc situaţiile sus-menţionate şi consecinţele lor; 
5.5 Partea care nu execută obligaţiile contractuale din motivul survenirii cazului de forţă majoră, este obligată să anunţe în scris cealaltă parte

6. DISPOZIŢII GENERALE
6.1 „Prestatorul" se obligă să finiseze serviciile la care s-a obligat prin prezentul Contract in termen rezonabil
6.2 La relaţiile contractuale dintre Părţi se aplică dreptul material al Republicii Moldova.
6.3 Dacă conflictele ce vor apărea între Părţi, în legătură cu neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul Contract, nu se vor soluţiona în baza negocierilor, se vor soluţiona ordinea pretenţiilor. Termenul pentru a răspunde la pretenţia înaintată este de 14 zile calendaristice.
6.4 În cazul în care pretenţia a fost soluţionată parţial, în cazul refuzului de a o soluţiona sau în caz de nesoluţionare în termen, Partea care a înaintat pretenţia este în drept să se adreseze în instanţele judecătoreşti competente ale RM.
6.5 Orice modificare sau completare la prezentul Contract este valabilă doar dacă a fost efectuată în formă scrisă şi semnată de către ambele Părţi. Acordurile adiţionale sunt părţi integrante ale prezentului Contract.
6.6 Raporturile din contractul de prestări servicii încetează la expirarea perioadei pentru care au fost stabilite sau la finalizarea prestării serviciului. 2.7 Orice conflict dintre parti va prevala existenta E-mailului de Confirmare sub condiția intenției și a semnificației pe care acest e-mailul de confirmare il reprezintă.

DENUMIREA LUCRĂRILOR

TARIF MDL CU TVA

PUNERI ÎN FUNCȚIUNE (PIF)

Punere în funcțiune (PIF) centrale achiziționate de la TERM.MD, cu puterea de până la 49 kw

700 MDL

Punere în funcțiune REPETATĂ, în cazul în care prima PIF este împiedicată de nerespectarea condițiilor pentru PIF, stipulate în certificatul de garanție

550 MDL

Punere în funcțiune (PIF) centrale termice, arzătoare, generatoare de gaz > 49 kW , raport tehnic (dupa caz); Punere în funcțiune (PIF) arzătoare + Raport tehnic (dupa caz)

40 MDL / 1 kW termic

Punere în funcțiune (PIF) cazane cu combustibil solid până la 40 kW inclusiv (nu include conectarea cablurilor si automatizarii, umplerea cazanului cu combustibil, umplerea sistemului cu agent termic, etc inlcude doar pornirea si reglarea procesului de ardere dupa caz, cu conditia respectarii parametrilor tehnici din pasaportul cazanului, tiraj, presiune etc.)

450 MDL

Punere în funcțiune (PIF) cazane cu combustibil solid de la 41 kW in sus (nu include conectarea cablurilor si automatizarii, umplerea cazanului cu combustibil, umplerea sistemului cu agent termic, etc inlcude doar pornirea si reglarea procesului de ardere dupa caz, cu conditia respectarii parametrilor tehnici din pasaportul cazanului, tiraj, presiune etc.)

35 MDL / 1 kW termic

Punere în funcțiune (PIF) instalatie solare ( până la 8 panouri)

450 MDL

Punere în funcțiune (PIF) pompe de căldură

1500 MDL

Punere în funcțiune (PIF) chillere,  grupuri pompare instalatii mici

450 MDL

Punere în funcțiune (PIF) sisteme complexe de tratare a apei (dedurizatoare etc)

850 MDL

Programare automatizări, tablouri cu automatizare (cascadă)

2800 MDL

Taxa transport (se calculează pentru distanța tur - retur)

3,50 MDL / km

INTERVENȚII ÎN GARANȚIE ȘI POSTGARANȚII, CONTRACTE DE DESERVIRE

Contract + deservire tehnica în garanție extinsă 12 luni microcentrale murale pe gaz 32kW

900 MDL

Contract + deservire tehnica extinsă 12 luni microcentrale murale pe gaz 32kW < 70KW

1200 MDL

Contract + deservire tehnica în garanție extinsă 12 luni microcentrale murale pe gaz >70kw

1800 MDL

Deservirea tehnică a cazanelor pe gaz, combustibili solid cu puterea de pâna la 49 kW

50 MDL / 1kw termic

Deservirea tehnică a cazanelor pe gaz ce depasesc puterea de 50 kW (include raportul tehnic dupa caz)

40 MDL / 1kw termic

Deservirea tehnică a cazanelor pe lemne/gaz ce depasesc puterea de 50 kW (inclusiv instalatii generatoare de caldura, pompe de caldura etc)

40 MDL / 1kw termic

Deservirea tehnică a instalațiilor solare

500 MDL / colector ( panou )

Taxa transport (se calculează pentru distanța tur - retur)

3,50 MDL / km

INTERVENȚII ÎN POSTGARANȚIE, FĂRĂ CONTRACT SAU INTERVENȚII ÎN TERMEN DE GARANȚIE, DAR NEACOPERITE DE GARANȚIE

400 MDL - Prima oră de intervenție (doar pentru cazuri neacoperite de garanție) cuprinde taxa de constatare și până la maxim 1 oră de manoperă

400 MDL

200 MDL - Manopera pentru 1 oră de intervenție, începând cu a doua oră de activitate - doar pentru cazuri neacoperite de garanție

200 MDL

INTERVENȚII ÎN TERMEN DE GARANTIE, acoperite de aceasta

0

Taxa transport (se calculează pentru distanța tur - retur)

3,50 MDL / km

Tarifele prezentate sunt exprimate în MDL și includ TVA. Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de gradul de complexitate și timpul de intervenție.


SITUAȚII ÎN CARE SE APLICĂ TARIFELE

1. LA PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE (PIF)

1.1 Conform tarifelor specificate în contractul de punere în functiune;

1.2 Cu plată extra, în cazul în care punerea în funcțiune este împiedicată de nerespectarea condițiilor menționate în certificatul de garanție;

1.3 Atunci, când Operatorul Service va constata, în urma verificărilor, nereguli care ar putea afecta buna și sigura funcționare a echipamentului. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE NU SE VA EFECTUA, menționându-se despre aceasta în actul de punere în funcțiune;

1.4 În cazul în care se constată că utilizatorul a pus în funcțiune singur (sau cu personal neautorizat) echipamentul achiziționat. În această situație se va verifica foarte atent daca s-au respectat toate prescripțiile tehnice, iar în caz afirmativ va fi validată punerea în funcțiune, însa termenul de garanție va curge de la data achiziționării produsului, nu din data punerii în funcțiune.

1.5 Cu plată extra, în cazul în care, din alte motive, utilizatorul împiedică Operatorul Service să pună în funcțiune echipamentul (ex: nu este prezent la locul de montare la data și ora stabilită, nu poate asigura alimentarea cu apă, combustibil, curent electric, etc., datorită unor avarii pe care nu le-a comunicat în timp util Societații de Service).

2 ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

2.1 La echipamente sau componente ale acestora, avariate din cauze independente de societatea producatoare;

2.2 În cazul în care utilizatorul refuză să achite orice obligații financiare față de societatea de service;

2.3 În cazul în care informațiile furnizate de utilizator la formularea sesizării pentru intervenție sunt eronate, iar Operatorul Service care efectuează deplasarea la intervenție constată o altă situație sau manifestare decât cea descrisă de utilizator;

2.4 În cazul în care Operatorul Service constată că defecțiunea este datorată intervenției utilizatorului asupra reglajelor și modului de funcționare al echipamentului.

3. ÎN PERIOADA DE POST-GARANȚIE

3.1 La toate intervențiile, indiferent de cauza sau natura lor, cu excepția defecțiunilor cauzate de vicii ascunse, datorate producătorului și constatate în perioada medie de utilizare;

3.2 În cazul în care utilizatorul a încheiat Contractul de Întreținere pentru echipamentul vizat, se vor aplica tarifele prevazute în acel contract.